Sociālā aprūpe

Sociālais darbs - profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.                                              

          Sociālo darbu pagastā organizē četri sociālie darbinieki

v laskova

Vera Laškova 

 

i polakova

 Ināra Poļakova

 

t ilena

Tatjana Īlena

 

krasutina

Valentīna Krasutina

Sociālo darbinieku  mērķis ir organizēt sociālās palīdzības darbu, sociālo aprūpi, sociālās aprūpes pakalpojumus un sociālo palīdzību personām, kuru dzīvesvieta reģistrēta Silmalas pagasta pārvaldes teritorijā. Sociālo darbinieku darba dēvējs ir Rēzeknes novada pašvaldība.

Sociālo darbinieku kompetence:

  • organizē un nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu trūcīgām ģimenēm, kā arī pensionāriem un invalīdiem, citām mērķgrupām, pamatojoties uz pagasta saistošajiem noteikumiem;
  • veic personu (ģimeņu) materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību;
  • izvērtē personu individuālās vajadzības un resursus;
  • izvērtē dokumentu atbilstību saskaņā ar  likumiem un normatīvajiem aktiem lēmuma pieņemšanai un sagatavo administratīvos aktus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu;
  • organizē sociālās rehabilitācijas saņemšanu, kā arī sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem;
  • nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus mājās tām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi;
  • veic sociālo darbu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem;
  • informē iedzīvotājus par sociālo pakalpojumu tīklu, par viņu tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā un kārtību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanai;
  • sadarbojas ar bāriņtiesām, izglītības un medicīnas iestādēm, sociālajiem dienestiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, policiju, NVO un citām organizācijām;
  • izstrādā stratēģiju sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā.
Free Joomla! templates by Engine Templates