Komunālā saimniecība

 Silmalas pagasta komunālā saimniecība ir  pārvaldes iestāde, kura sniedz  pagasta teritorijā šādus  pakalpojumus:

Ūdenspadeve pagasta četros lielciemos: Kruķi, Vecružina, Štikāni un Gorņica;             

Kanalizācija pagasta četros lielciemos: Kruķi, Vecružina, Štikāni, Gorņica.   Komunālo maksājumu iekasēšana.

Saimniecības pārzinis: Edgars Ostrovskis Tālrunis: 28231738

Komunālai saimniecībai ir šāda tehnika: traktors T-150, traktors MTZ 82, ekskavators EO 2621 (0.15m3), kravas automašīna SAZ 3507, ugunsdzēšamā automašīna SAZ. Greideris DZ 122 BJ un traktors John Deer paredzēti ceļu uzturēšanai.

Pastāvīgo darbinieku skaits iestādē- 15 cilvēki.

1.Ūdenspadeve                                                                                                     

1.1.Kruķu ciema ūdensvada tīkli sastāda 5.017 km.  Vidējais ūdens patēriņš dienā 60 m3. Centralizētā ūdenspadeve Kruķu ciemā tiek nodrošināta šādiem objektiem: Kruķu pamatskolas ēka, veikals „SIA Avotiņš R”, SIA „Kruķi ” kantoris, SIA „Kruķi” ferma, SIA „Kruķi” mehāniskās darbnīcas, individuālais sektors – 203 cilvēki. Kruķu ciemā ūdens kvalitātes uzlabošanai darbojas ūdens atdzelžošanas stacija. Ūdens kvalitāte ciemā atbilst Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība ”.

1.2.Vecružinas ciema ūdensvada tīkli sastāda 2.983 km. Vidējais ūdens patēriņš  dienā  50 m3. Centralizētā ūdenspadeve Vecružinas ciemā tiek nodrošināta šādiem objektiem: Tiskādu pamatskola, veikals „Tageor”, veikals „Avotiņš R”, Graudiņa īpašums, SIA „Ružinas doktorāts”,Ružinas bibliotēka, individuālais sektors- 140 cilvēki. Vecružinas ciemā ūdens kvalitātes uzlabošanai 2008. gadā izbūvēta ēka  un uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta. Ūdens kvalitāte ciemā atbilst Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.  Vecružinas ciemā ūdenspadevi nodrošina vēl Tiskādu speciālā internātpamatskola.  Centralizēta ūdenspadeve tiek nodrošināta Tiskādu speciālai internātpamatskolai, Tiskādu bērnu namam un individuālajam sektoram- 78 cilvēki.

1.3.Gorņicas ciema ūdensvada tīkli sastāda 3.089 km. Vidējais ūdens patēriņš dienā 60 m3. Centralizētā ūdenspadeve  Gorņicas ciemā tiek nodrošināta šādiem objektiem: Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde, Silmalas pagasta administrācijas ēka, Silmalas feldšeru –vecmāšu punkts, pagasta katlu māja, veikals „SIA "Laumiņa”, individuālais sektors- 194 cilvēki. Gorņicas ciemā ūdens kvalitātes uzlabošanai 2007.gadā tika nodota ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija. Ūdens kvalitāte ciemā atbilst Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība ”.

1.4.Štikānu ciema ūdensvada tīkli sastāda 1.791 km. Vidējais ūdens patēriņš dienā 50 m3. Centralizētā ūdenspadeve Štikānu ciemā tiek nodrošināta šādiem objektiem: bijušās Daugaviešu pamatskolas ēka, veikals SIA „Liepas”, veikals SIA „Reniks-S”, SIA „Daugavieši” mehāniskās darbnīcas, SIA „Daugavieši” aitu ferma, SIA „Daugavieši” kantoris, Štikānu klubs un feldšeru-vecmāšu punkts, individuālais sektors-153 cilvēki. Štikānu ciemā ūdens kvalitātes uzlabošanai 2008. gadā plānots izbūvēta ēka un uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta. Ūdens kvalitāte ciemā atbilst Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība ”.

2.Kanalizācija                                                                                                       

2.1.Kruķu ciema kanalizācijas tīklu garums sastāda 4.526 km. Ciemā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 100. Centralizēti kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi tiek nodrošināti šādiem objektiem: Kruķu pamatskolas ēka, veikals SIA „Avotiņš R”, SIA „Kruķi” kantoris, SIA „Kruķi” mehāniskās darbnīcas, Kruķu atdzelžošanas stacija, individuālais sektors- 172 cilvēki.

2.2.Vecružinas ciema  kanalizācijas tīklu garums sastāda 3.89 km. Ciemā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 200. Centralizēti kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi tiek nodrošināti šādiem objektiem: Tiskādu pamatskola, Tiskādu speciālā internātpamatskola, Tiskādu bērnu nams, veikals SIA „Avotiņš R”,  Graudiņa īpašums, Ružinas bibliotēka, SIA „Ružinas doktorāts”, individuālais sektors- 200 cilvēki.

2.3.Gorņicas ciema kanalizācijas tīklu garums sastāda 2.772 km. Ciemā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 100. Centralizēti kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi tiek nodrošināti šādiem objektiem: Silmalas bērnu dārzs, Silmalas pagasta administrātīvā ēka, veikals SIA „Laumiņa, Silmalas feldšeru-vecmāšu punkts, individuālais sektors-176 cilvēki.

2.4.Štikānu ciema kanalizācijas tīklu garums sastāda 1.34 km. Ciemā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 200. Centralizēti kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi tiek nodrošināti šādiem objektiem:bijušās  Daugaviešu pamatskolas ēka, Štikānu klubs, Štikānu feldšeru-vecmāšu punkts, veikals SIA „Liepas”, veikals SIA „Reniks-S”, SIA „Daugavieši” kantoris, individuālais sektors- 39 cilvēki

3.Siltumapgāde                                                                                                       

Pagasta teritorijā atrodas trīs katlu mājas. Pārvaldei pieder  katlu mājas-Gorņicas ciemā Silmalas PII ēkā, pagasta ēkā un Kruķu pamatskolas ēkā, kuras apkurei izmanto kokskaidu granulas.

Pagasta katlu mājas piegādā siltumu tikai pašvaldības objektiem. 

Pārvalde nodrošaina siltuma piegādi mājai pēc adreses: Parka iela 3, Vecružina. Apkurei tiek izmantotas kokskaidu granulas. Pagasta lielciemu daudzdzīvokļu mājās, ciemos esošajās savrupmājās un lauku viensētās siltumapgādi nodrošina iedzīvotāji paši saviem spēkiem. Pārsvarā tā ir individuālā apkure ar malku.     

4.Atkritumu apsaimniekošana                                                                              

Atkritumu apsaimniekošana Silmalas pagastā tiek veikta, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumu un  Rēzeknes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.38. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”. Atkritumu apsaimniekošanu pagasta teritorijā veic SIA „ALAAS”. Atkritumu izvešanu no lielciemu daudzdzīvokļu mājām organizē  pagasta  komunālā saimniecība, par ko ir noslēgts līgumus ar SIA „ALAAS”. Centralizēti atkritumu izvešana notiek 548 cilvēkiem. 

Saskaņa ar saistošo noteikumu 4.1.punktu: ”Ikviens Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par līguma noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju”. Pagastā uz 01.10.2019. divām trešdaļām  individuālo māju vai viensētu ir noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi ar SIA „ALAAS”.  Iedzīvotāji, kuri nav noslēguši līgumus tiek aicināti izdarīt to. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts, tiks sastādīts administratīvais protokols saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.38.,9.2. punktu.

5.Gāzes padeve                                                                                                   

Centralizēta gāzes padeve notiek tikai Vecružinas ciemā. Gāzes padevei pieslēgti 52 abonenti. Pārējās daudzdzīvokļu  mājas un viensētās  izmanto gāzes balonus.

Free Joomla! templates by Engine Templates