Bāriņtiesa

Adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes rajons,                            LV 4630                                                                                                            Tālrunis: 64644830                                                                                    Bāriņtiesas  priekšsēdētāja: Zinaīda Šilova

                            

  Ar 2009.gada 1.otobri Rēzeknes novadā izveidotas piecas bāriņtiesas. Viena no bāriņtiesām ir Maltas bāriņtiesa, kuras darbības teritorija ir noteikta Maltas, Pušas, Silmalas, Feimaņu un Lūznavas pagastu teritorijas. Maltas bāriņtiesas juridiskā adrese    ir Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

  Maltas bāriņtiesas sastāvs: bāriņtiesas priekšsēdētāja – Zinaīda Šilova, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Jeļena Vabale, bāriņtiesas locekles Māra Taranda, Ināra Lāce un Jautrīte Mežule. 

  Bāriņtiesas sekretāra pienākumus pilda Regīna Baranova – Silmalas pagasta pārvaldē, Inta Sjatkina – Maltas pagasta pārvaldē.

  Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

  Bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus ievēlē novada dome uz pieciem gadiem.

  Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, izņemot lēmumus, kuri ir jāapstiprina tiesā. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.   

 Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Apmeklētāju pieņemšana bāriņtiesā ir :                                                                                        Maltas pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts: pirmdienās no plkst.13.00 līdz 18.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.  Tel. 64631509;           Silmalas pagasta pārvaldes telpās, Saules ielā 4, Gornicas ciems, Silmalas pagasts: otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, trešdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00. Tel.64644830;                                                                                                Feimaņu pagasta pārvaldes telpās, Feimaņu ciems, Feimaņu pagasts: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00. Tel.64644888;             Pušas pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 1, Pušas ciems, Pušas pagasts: katra mēneša pirmā, trešā otrdiena, ceturtdiena no plkst. 15.00 – 16.30, katra mēneša otrā, ceturtā pirmdiena, trešdiena no plkst. 8.00 – 10.00. Tel.64646045;                      Lūznavas pagasta pārvaldes telpās, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts: otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 17.00. Tel.64607422.

VALSTS NODEVAS

(Bāriņtiesu likuma 79.pants)                                                                                         Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.                   Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:                                                                        1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11.38 EUR;                                                                                                                        2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 EUR;                                                                                                                                3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu — 18.50 EUR;                                                                                                                                                      4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34.15 EUR;                                                                                                                        5) par pilnvaras sagatavošanu — 4.27 EUR;                                                                                                                            6) par pilnvaras apliecināšanu —2.85 EUR;                                                                                                                        7) par paraksta apliecināšanu — 2.85 EUR;                                                                                                                        8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1.42 EUR (par katru lappusi);                                                                                                                   9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 EUR (par katru lappusi);                                                                                                                  10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 EUR (par katru lappusi);                                                                                                                        11) par paziņojuma izsniegšanu — 4.27 EUR;                                                                                                                       12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu —4.27 EUR;                                                                                                                            13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7.11 EUR;                                                                                                                      14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4.27 EUR;                           15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48.38 EUR;                                                                                                                       16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4.27 EUR (par katru lappusi).                   Stājas spēkā ar 01.01.2007.