NVO

 

Mednieku biedrība „Latgales vilki”

Juridiskā adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c.Vecružina, Lakstīgalu 3-3, LV 4636.                                                                                                         Reģ. Nr.40008015771, reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 19.maijā. Reģistrācijas datums sabiedrisko organizāciju reģistrā ir 1996.gada 12 .augusts.                                                                                                   Valdes priekšsēdētājs: Mihails Varlamovs                                                   Valdes locekļi: Aleksandrs Krasutins, Larions Zakutajevs.

Biedrības mērķi:                                                                                                     -medību organizēšana un veikšana;                                                                         -biotehnisko pasākumu pildīšana (meža dzīvnieku piebarošana ziemas periodā);    -klaiņojošo suņu un kaķu izšaušana.

Mednieku biedrībā „Latgales vilki” ir 35 biedri. Biedru vecums ir no 25 līdz 81 gadam. Neformālā mednieku biedrība tika dibināta 20.gadsimta 70-jos gados. Mednieku kolektīvā ir veterāni, kuri ir iestājušies kolektīvā no paša sākuma: Jevģēnijs Vlasovs, Nikolajs Vlasovs, Pjotrs Golovļovs. Kolektīvā ir mednieki, kuri  nodarbojas ar medību  suņu audzēšanu, kuri piedalās medībās, brauc uz medību suņu izstādēm. Pats aktīvākais medību suņu audzētājs ir Aleksandrs Borisovskis.

 

Mednieku un makšķernieku biedrība „SILMALNIEKI”

Juridiskā adrese: Rēzeknes novads ,Silmalas pagasts, p.n.Ružina, c.Prezma, Jaunbirzs,LV 4636.                                                                 Reģ.Nr.40008016531, reģistrēts  Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 3 augustā. Reģistrācijas datums sabiedrisko organizāciju reģistrā ir 1996.gada 8. oktobris.                                                                                                         Valdes priekšsēdētājs: Vladislavs Keidāns                                             Vietnieks: Jānis Beļaks                                                                              Sekretārs: Henrijs Tuļs

Biedrības mērķi:                                                                                                     -izkopt un attīstīt medniecību un makšķerēšanu;                                                       -kopīgi īstenot civilizētu medniecību un makšķerēšanu;                                            -rūpēties par sakārtotu vidi.

Mednieku un makšķernieku  biedrībā „SILMALNIEKI” ir 21 biedrs.

Biedrība „Rūžeņa”  

Juridiskā adrese:Ezera iela 23., Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes novads, LV-4636

Biedrība nodibināta 2009.gada oktobrī,

Reģ.Nr. 40008148379

Valdes priekšsēdētājs: Žanis Feldmanis.

Biedrības „Rūžeņa” galvenie darba uzdevumi:

- sekmēt Rēzeknes novada ilgtspējīgu attīstību;                                                            - nodrošināt kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar veselības traucējumiem;                                                                                                            -organizēt apmācības programmas audzēkņiem un personālam Rēzeknes novadā;                                                                                                                      - veicināt pozitīvu saskarsmi un vispusēju bērnu nama audzēkņu attīstību;                       - veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.                                    - organizēt darbu ar bērniem un jauniešiem šādos virzienos:                                          * izglītojošā darbība                                                                                                     * sociālo prasmju apgūšana                                                                                         * atpūtas nometņu organizēšana                                                                                  * sociālo pakalpojumu sniegšana                                                                                 * svētku, festivālu un semināru organizēšana                                                                 * informatīvi metodiskās darbības veikšana                                                                    * pārgājienu, ekskursiju un cita veida izbraucienu organizēšana                                       - organizēt bērnu nama audzēkņiem atbalsta pasākumus. 

Biedrība aktīvi iesaistās projektos. Pateicoties biedrības „Rūžeņa’’ atbalstītajam projektam Tiskādu bērnu nama audzēkņiem tika izveidota psiholoģiskas atslodzes istaba, kas dod iespēju bērniem attīstīt patstāvību, saskarsmes un pašapkalpošanās iemaņas, kā arī sekmē kustību un psihisko iemaņu attīstību. Šīs istabas nosacījumos var noņemt bailes, neirotiskus stāvokļus vai arī vienkārši izmantot relaksācijai, ikdienas atpūtai.

 Sadarbojoties ar NVA Rēzeknes filiāli, 3 jaunieši apguva pirmās darba prasmes Tiskādu bērnu namā, sniedzot atbalstu audzēkņiem. Biedrības „Rūžeņa” aktīvisti palīdzēja jauniešiem apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas darbā, lai sekmīgi integrētos darba tirgū, iegūstot pirmās patstāvīgā darba prasmes.

Biedrība „Silmalieši”

Juridiskā adrese: Saules iela 4, c.Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630

Reg.Nr. 40008165824, reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rēzeknē, 2010. gada 29.septembrī

Valdes priekšsēdētāja: Jevģēnija Grišuļonoka

Valdes locekļi: Juris Zeimuļs, Natālija Stafecka. 

Biedrības mērķi:

-sekmēt Silmalas pagasta teritorijas ilgtspējīgu attīstību;

-veicināt apkārtējās dabas un kultūras vides saglabāšanu un sakārtošanu;

-veicināt sociālās vides uzlabošanu Silmalas pagastā;

-veicināt  izglītības līmeņa paaugstināšanu Silmalas pagasta iedzīvotājiem;

-veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Silmalas pagastā;

-veicināt lauku iedzīvotājus darboties pagasta teritorijas attīstības labad;

-veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.

Biedrībā ir 15 biedri.

Savu mērķu sasniegšanai un līdzekļu piesaistīšanai no ES fondiem 2010.gadā tika sagatavoti trīs projekti biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātājā atklāto projektu konkursā līdzekļu piesaistīšanai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  lauku attīstības programmas „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”ietvaros:

-Dienas centra izveide Gorņicas ciemā par summu 4262,74 Ls;

-Tiskādu ezera pludmales labiekārtošana par summu 7999,88 Ls;

-Silmalas pagasta jauniešu aktīvās atpūtas tehniskās bāzes nodrošināšana- 1361,69 Ls.

Projekts „Dienas centra izveide Gorņicas ciemā” tika atbalstīts un tika realizēts no 08.02.2011.līdz 30.09.2011. Dienas cents pašlaik darbojas.

Projekts "Silmalas pagasta jauniešu aktīvās atpūtas tehniskās bāzes nodrošināšana"

tika atbalstīts un realizēts 12.07.2011.-30.10.2011. Pateicotis projektam Štikānu ciemā notiek galda spēļu un sporta trenažieru nodarbības.

Biedrība turpmāk arī plāno  aktīvi piedalīties izsludinātājos konkursos līdzekļu piesaistīšanai biedrības mērķu sasniegšanai.