Tiskādu vidusskola

Adrese: Parka iela 4, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,               LV 4636                                                                                                                      Tālruņi: kanceleja- 64646124, direktors- 64646136                                                   Fakss: 64646136                                                                                                                e-pasts: tiskadi@saskarsme.lv                                                                            Direktore:  Olga  Miseviča                                                                                     Direktora vietniece mācību jomā: Elita Valenieka 

Tiskādu vidusskolas struktūvienība - Kruķu pamatskola                                    Adrese: Miera iela 9, ciems Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,                         LV-4636, tālrunis: 64644950                                                                       Struktūrvienības vadītāja: Nadežda Černobrova  

 Vēsture: Dibināta 1868.gadā (Tiskādu pareizticīgo draudzes skola, no 1920. Ružinas sešklasīgā pamatskola, no 1945. – Tiskādu nepilnā vidusskola, tagadējais nosaukums kopš 1953.) Tagadējā ēka celta 1975. g. Skolas ilggadējais direktors – Aleksandrs Vatulins (dz. 1921. – miris 1997.) strādāja no 1955. līdz 1985. gadam.Skolas direktors Viktors Kovaļovs (dz. 1952.g.) skolā strādāja par direktoru no 1985.gada līdz 2014. gada 29.augustam. No 2014. gada 01.oktobra skolas direktore ir Olga Miseviča.

Mācību valoda: krievu                                                                                                Skolēnu skaits: 2016./2017.mācību gads – 169 skolēni  un 13 pirmsskolas izglītojamie                                 Darbinieku skaits: pedagoģiskie darbinieki – 27; saimnieciskie darbinieki – 13

Skolas īstenojamās programmas:                                                                            Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma.                                                   

Kods: 01011121                                                                                                          

Pamatizglītības  mazākumtautību programma.

Kods: 21011121                                                                                                                             Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību  programma. Kods: 31011021                                                                                      

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem  ar mācīšanās traucējumiem. Kods:21015621

Ārpusstundu aktivitātes:   12.klases skolēni piedalās uzņēmējdarbības programmas projektā „Esi līderis!”, notiek fakultatīvu darbs vidusskolēnu traktora vadītāju apmācībā, 12 skolēni mācās uz autovadītāju B kategoriju, 2.-4.klases skolēni apmeklē peldbaseinu, dalība Ekoskolu programmā, aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.

Interešu izglītības programmas: Leļļu teātris, Sporta spēles, Instrumentālais ansamblis, Vokālā ansambļa solistu pulciņš, Vokāli instrumentālais ansamblis, Ekoloģijas pulciņš, Vizuālās mākslas pulciņš, „Zelta kamoliņš” – folkloras pulciņš, Jaunsardzes pulciņš, Ekodizains, Galda tenisa pulciņš.

Tradīcijas: Zinību diena, Tēvu diena, rudens un pavasara pārgājieni, rudens un pavasara kross, Skolotāju diena, iesvētīšana vidusskolēnos un pirmklasniekos, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Ziemassvētku eglīte, Ziemassvētku mielasts skolēniem, kuriem mācību rezultāti ir no 7 līdz 10 ballēm, Barikāžu aizstāvju atceres diena, Ģimenes svētki, Skatuves runas konkurss, absolventu tikšanās vakars, Svētā Valentīna diena, Meteņi, Dzejas stunda, galda tenisa sacensības, Lieldienas, spēle „Atmini melodiju!”, Baltā galdauta svētki, Mātes diena, Tūrisma diena, dalība makulatūras, izlietoto bateriju un PET pudeļu vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai!”, Pēdējais zvans, mācību gada noslēguma pasākums "Mēs kļuvām par gadu vecāki", izlaidums, mācību ekskursijas, projektu dienas, karjeras izglītības pasākumi, atvērto durvju dienas vecākiem.

Skolas īpašie piedāvājumi: Individuālās nodarbības skolēniem visos mācību priekšmetos, pagarinātās dienas grupa, bibliotēka, darbs ar logopēdu un speciālo pedagogu, atbalsts izglītojamajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas interešu izglītības pulciņu apmeklēšanā.

Pedagoģi, kuri veltījuši skolai 15 un vairāk gadu:  Klavdija Marcinkeviča, Marija Borisovska, Ludmila Kovaļova, Marija Ščemeļova, Irēna Dubovska, Valentīna Beļajeva, Gaļina Žugunova, Ļuda Ščemeļova, Aleksandrs Mironovs, Irīna Ščerbakova.