Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

 

Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Skolas iela 3., c. Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes novads, LV 4630

Tālruņis: 64644821

 e- pasts : silmalapii@saskarsme.lv,

Vadītāja : Jeļena Dzene

 

Iestādes moto: Mēs katrs esam individualitātes!

 Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde  ir iestāde, uz kuru izglītojamie vēlas nākt,

 jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē.

 

Iestādes darbības mērķis organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot izglītojamajiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, veicinot viņu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un individuālās vajadzības, zināšanas, prasmes un attieksmes.

Iestādes uzdevumi:

 • kvalitatīvi īstenot pirmsskolas izglītības programmas,  organizējot un īstenojot mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, mācīšanās prasmju attīstīšanu, patstāvības, iniciatīvas un  mērķtiecīguma stiprināšanu;
 • sekmēt bērna droša un  veselīga dzīvesveida  iemaņu, saskarsmes un sadarbības spēju attīstību, tikumisko vērtību un ētikas normu apgūšanu;
 • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajiem pret  sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un valsti;
 • sadarboties ar izglītojamo  vecākiem, attīstot katrā bērnā "Es" apziņu un ievērojot katra izglītojamā individuālās attīstības īpatnības.

 

Tiek piedāvātas programmas:

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111,

Mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011121.

Speciālā  pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611,

Mazākumtautību speciālā  pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015621.

 

Izglītības programmās noteikto izglītības saturu izglītojamie apgūst rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

Iestādes īpašie piedāvājumi ir:

 • Tiešā saikne starp pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmiem, pedagogu un vecāku sadarbība;
 • Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, atbalsta personāla darbs;
 • Bērnu ar un speciālām vajadzībām  integrēšana sociālajā vidē;

 

 • Mūzikas rotaļnodarbību  daudzveidīga organizācija: dejas, sitamo instrumentu  ansamblis, mūzikas rotaļu pēcpusdienas;
 • Līdzās pastāv tradīcijas un inovācijas;
 • Iestāde veicina izglītojamo, vecāku un pedagogu iesaistīšanos projektos:

„Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education”,

„Kompetenču pieeja mācību saturā”

 • Iestāde  piedalās programmās „Skolas piens”, „Auglis skolai”

Uzņemšana iestādē notiek visu gadu. Ņemot vērā bērnu vecāku pieprasījumu, iestāde uzņem bērnus no 1,5  līdz 7 gadu vecumam.

 Iestādes darba režīms : no plkst.7.30. līdz plkst.18.00.

Mācību valoda: krievu, latviešu.

Iestādē ir 69 izglītojamie (2018./2019.m.g.).

Darbojas grupas:

„Cālīši” (siles grupa, izglītības programmas kods 01011111)

„Zaķīši” (agrīnā vecuma grupa, izglītības programmas kods 01011111)

„Skudriņas” (vidējā grupa, izglītības programmas kods 01011111)

„Bitītes” (sagatavošanas grupa, izglītības programmas kods 01011111)

„Mārītes” (sagatavošanas grupa, izglītības programmas kods 01011121)

Personāla resursi: vadītāja, 7 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, logopēds, specpedagogs, nepieciešamais  tehniskais personāls.

Bērnu nokļūšana uz iestādi un atpakaļ uz mājām tiek organizēta ar pašvaldības (bezmaksas) autobusiem pieaugušo pavadībā.