Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde

 

Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde    Adrese: Skolas iela 3., c. Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes novads, LV 4630

Tālrunis: 64644821

 e- pasts : silmalapii@saskarsme.lv,

Vadītāja : Dzintra Smirnova

Iestādes moto: Mēs katrs esam individualitātes!

 Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde  ir iestāde, uz kuru izglītojamie vēlas nākt,

 jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē.

 

Iestādes darbības mērķis organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot izglītojamajiem iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, veicinot viņu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un individuālās vajadzības, zināšanas, prasmes un attieksmes.

Iestādes uzdevumi:

 • kvalitatīvi īstenot pirmsskolas izglītības programmas,  organizējot un īstenojot mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, mācīšanās prasmju attīstīšanu, patstāvības, iniciatīvas un  mērķtiecīguma stiprināšanu;
 • sekmēt bērna droša un  veselīga dzīvesveida  iemaņu, saskarsmes un sadarbības spēju attīstību, tikumisko vērtību un ētikas normu apgūšanu;
 • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajiem pret  sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un valsti;
 • sadarboties ar izglītojamo  vecākiem, attīstot katrā bērnā "Es" apziņu un ievērojot katra izglītojamā individuālās attīstības īpatnības.

 

Tiek piedāvātas programmas:

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111,

Mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011121.

Speciālā  pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611,

Mazākumtautību speciālā  pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015621.

 

Izglītības programmās noteikto izglītības saturu izglītojamie apgūst rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

Iestādes īpašie piedāvājumi ir:

 • Tiešā saikne starp pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmiem, pedagogu un vecāku sadarbība;
 • Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, atbalsta personāla darbs;
 • Bērnu ar un speciālām vajadzībām  integrēšana sociālajā vidē;

 

 • Mūzikas rotaļnodarbību  daudzveidīga organizācija: dejas, sitamo instrumentu  ansamblis, mūzikas rotaļu pēcpusdienas;
 • Līdzās pastāv tradīcijas un inovācijas;
 • Mūsdienīga mācību procesa organizēšanaizmantojot interaktīvo tāfeli.
 • Iestāde  piedalās programmās „Skolas piens”, „Auglis skolai”.

2020/./2021.mācību gadā iestāde ir iesaistījusies Latvijas Dabas fonda projektā "Jesēj savu pļavas kvadrātmetru!" un Rēzeknes novada projektā "Dzīvot veselīgi Rēzeknes novadā!" piedāvātajās aktivitātēs "Nodarbības muskuļu un skeleta slimību mazināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolā".

Uzņemšana iestādē notiek visu gadu. Ņemot vērā bērnu vecāku pieprasījumu, iestāde uzņem bērnus no 1,5  līdz 7 gadu vecumam.

 Iestādes darba režīms : no plkst.7.30. līdz plkst.17.00.

Mācību valoda: latviešu.

2020./2021. mācību gadā iestādē  reģistrēti 68 izglītojamie, strādā 10 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki, divi logopēdi, viens no viņiem blakusdarbā.

Darbojas grupas:

„Cālīši” (siles grupa, izglītības programmas kods 01011111)

"Lāčuki"(agrīnā vecuma bērnu grupa, izgl. programmas kods 01011111)

„Zaķīši” (agrīnā vecuma grupa, izglītības programmas kods 01011111)

„Bitītes” (vidējā  vecuma grupa, izglītības programmas kods 01011111)

„Skudriņas” (sagatavošanas grupa, izglītības programmas kods 01011111)

Bērnu nokļūšana uz iestādi un atpakaļ uz mājām tiek organizēta ar Silmalas pagasta pārvaldes (bezmaksas) autobusiem pieaugušo pavadībā.