Kruķu pamatskola

 

 

Tiskādu vidusskolas struktūvienība - Kruķu sākumskola                                    Adrese: Miera iela 9, ciems Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads,                         LV-4636, tālrunis: 64644950                                                                       Struktūrvienības vadītāja: Nadežda Černobrova

e-pasts:kruki@saskarsme.lv

Vēsture: Kruķu pamatskola dibināta 1910. gadā. Agrāk tās nosaukums bija Alkšņu       4-gadīgā skola. 1953. gadā skolai tika piešķirts 7-gadīgās skolas statuss. Pašreizējā skolas ēka tika atklāta 1968. gada 1. septembrī. Deviņdesmitajos gados tiek mainīts skolas nosaukums – Alkšņu deviņgadīgā pārtop par Kruķu pamatskolu.  1999./2000. mācību gadā skolā sāk darboties piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas grupas. Par skolas direktoriem strādājuši: K. Pankova, A. Kiblika,  J. Morozovs, T. Kolosova,      L. Mjaņa, M. Belova, A. Koroļkovs, A. Ksendzovs, V.Kovaļovs Pašreiz skolu vada O.Miseviča.

Mācību valoda: krievu valoda.

Skolēnu skaits: 2018./2019. māc. g. 21 skolēni un 10 pirmsskolas izglītojamie

Darbinieku skaits: 6 pedagoģiskie darbinieki, 7 saimnieciskie darbinieki.

Skolas īstenojamās programmas:

Pamatizglītības mazākumtautību programma ( kods  21011121); 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121)

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015621)

Interešu izglītības programmas:   Tehniskā modelēšana, Mūzikas instrumentu spēlētāji, Jautrā skatuve, Vokālais ansamblis, Mūsdienu dejas,Jaunsardze, Sporta spēles, korigējoša vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem, ĀBC un militārās apmācības pamati.

Tradīcijas:  Zinību diena, izstāde „Rudens veltes”, Pašpārvaldes diena, sacensības veltītas Lāčplēša dienai, pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, Jaungada pasākums, Ziemassvētki, Masļeņica, Mātes diena, Pasākums veltīts Otrā pasaules kara upuru piemiņai, Pēdējais zvans, atvadas no sākumskolas un bērnudārza un Izlaiduma balle, Ģimenes diena. Katru gadu skolā notiek mācību priekšmetu un bibliotēkas nedēļas. Katru rudeni un pavasari skolēni dodas pārgājienos un ekskursijās pa skaistākajām Latgales un Latvijas vietām.

Pedagoģi, kuri veltījuši skolai 15 un vairāk gadu: 

Nadežda Černobrova, Rita Koroļkova, Ņina Titova, Tatjana Beļusova un Regīna Ruža.