Kruķu pamatskola

Adrese: Miera iela 9, ciems Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636    Tālruņi: kanceleja-64644950,                                                                                     e-pasts: nadezda.cernobrova@saskarsme.lv                                                                          Tiskādu vidusskolas struktūvienība                                                                Struktūrvienības vadītāja: Nadežda Černobrova                               

 

Vēsture: Kruķu pamatskola dibināta 1910. gadā. Agrāk tās nosaukums bija Alkšņu       4-gadīgā skola. 1953. gadā skolai tika piešķirts 7-gadīgās skolas statuss. Pašreizējā skolas ēka tika atklāta 1968. gada 1. septembrī. Deviņdesmitajos gados tiek mainīts skolas nosaukums – Alkšņu deviņgadīgā pārtop par Kruķu pamatskolu.  1999./2000. mācību gadā skolā sāk darboties piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas grupas. Par skolas direktoriem strādājuši: K. Pankova, A. Kiblika,  J. Morozovs, T. Kolosova,      L. Mjaņa, M. Belova, A. Koroļkovs, A. Ksendzovs, V.Kovaļovs Pašreiz skolu vada O.Miseviča.

Mācību valoda: krievu valoda.

Skolēnu skaits: 2014./2015. māc. g. 60 skolēni

Darbinieku skaits: 13 pedagoģiskie darbinieki, 9 saimnieciskie darbinieki.

Skolas īstenojamās programmas:Pamatizglītības mazākumtautību programma ( kods  21011121); Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015821); Mazākumtautību vispērējās pirmsskolas izglītības programma.

Ārpusstundu aktivitātes:                                                                                      Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi: ""Jautrā skatuve", Mūsdienu dejas, Tehniskās modelēšanas pulciņš, Mūzikas instrumentu spēlētājs,Vokālais ansamblis, Sporta spēles.

Tradīcijas: Kruķu pamatskolas skolēni aktīvi piedalās latviešu valodas, matemātikas un citu mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī skatēs, konkursos, projektos un sporta sacensībās. Skolas tradīcijas: Zinību diena, izstāde „Rudens veltes”, Pašpārvaldes diena, sacensības veltītas Lāčplēša dienai, pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, Jaungada pasākums, Ziemassvētki, Masļeņica, Mātes diena, Pasākums veltīts Otrā pasaules kara upuru piemiņai, Pēdējais zvans, atvadas no sākumskolas un bērnudārza un Izlaiduma balle. Katru gadu skolā notiek mācību priekšmetu un bibliotēkas nedēļas. Katru rudeni un pavasari skolēni dodas pārgājienos un ekskursijās pa skaistākajām Latgales un Latvijas vietām.

Pedagoģi, kuri veltījuši skolai 15 un vairāk gadu:  Nadežda Černobrova,                Rita Koroļkova, Ņina Titova, Tatjana Beļusova un Regīna Ruža.